Posts Tagged: برنامه‌ریزی

تنها تمرین کردم و سهمیه المپیک گرفتم/ هیچ برنامه‌ریزی برای من نشد تنها تمرین کردم و سهمیه المپیک گرفتم/ هیچ برنامه‌ریزی برای من نشد تنها تمرین کردم و سهمیه المپیک گرفتم/ هیچ برنامه‌ریزی برای من نشد خبرگزاری ایران

Scroll To Top