Posts Tagged: برمی‌دارم!

قوچان‌نژاد: به داور گفتم اگر گل سوم را بزنم توپ را برای خودم برمی‌دارم! قوچان‌نژاد: به داور گفتم اگر گل سوم را بزنم توپ را برای خودم برمی‌دارم! قوچان‌نژاد: به داور گفتم اگر گل سوم را بزنم توپ را برای خودم برمی‌دارم!

Scroll To Top