گروه ما کمی سخت است/ هیچ تیمی نمی تواند برابر پرسپولیس بایستد

گروه ما کمی سخت است/ هیچ تیمی نمی تواند برابر پرسپولیس بایستد

گروه ما کمی سخت است/ هیچ تیمی نمی تواند برابر پرسپولیس بایستد

گروه ما کمی سخت است/ هیچ تیمی نمی تواند برابر پرسپولیس بایستد