کمک ۳۰۰ میلیونی وزارت ورزش به حساب فدراسیون شطرنج واریز شد

کمک ۳۰۰ میلیونی وزارت ورزش به حساب فدراسیون شطرنج واریز شد

کمک ۳۰۰ میلیونی وزارت ورزش به حساب فدراسیون شطرنج واریز شد

کمک ۳۰۰ میلیونی وزارت ورزش به حساب فدراسیون شطرنج واریز شد