کمالوند:حسن ختام خوبی در نیم فصل داشتیم/ انتظارم بیشتر از این بود

کمالوند:حسن ختام خوبی در نیم فصل داشتیم/ انتظارم بیشتر از این بود

کمالوند:حسن ختام خوبی در نیم فصل داشتیم/ انتظارم بیشتر از این بود

کمالوند:حسن ختام خوبی در نیم فصل داشتیم/ انتظارم بیشتر از این بود