«پناهی» به عنوان رئیس هیئت ورزش کارگری آذربایجان شرقی انتخاب شد

«پناهی» به عنوان رئیس هیئت ورزش کارگری آذربایجان شرقی انتخاب شد

«پناهی» به عنوان رئیس هیئت ورزش کارگری آذربایجان شرقی انتخاب شد

«پناهی» به عنوان رئیس هیئت ورزش کارگری آذربایجان شرقی انتخاب شد

اتومبیل