ویسی: هم می شد ببازیم هم می‌شد ببریم

ویسی: هم می شد ببازیم هم می‌شد ببریم

ویسی: هم می شد ببازیم هم می‌شد ببریم

ویسی: هم می شد ببازیم هم می‌شد ببریم