هیچ رکوردی دست نیافتنی نیست/ با قدرت به وزنه‌برداری برمی‌گردم

هیچ رکوردی دست نیافتنی نیست/ با قدرت به وزنه‌برداری برمی‌گردم

هیچ رکوردی دست نیافتنی نیست/ با قدرت به وزنه‌برداری برمی‌گردم

هیچ رکوردی دست نیافتنی نیست/ با قدرت به وزنه‌برداری برمی‌گردم

مهارت برتر