همه کار کردیم تا پرسپولیس را ببریم/ بازیکنانم را مجازات می کنم

همه کار کردیم تا پرسپولیس را ببریم/ بازیکنانم را مجازات می کنم

همه کار کردیم تا پرسپولیس را ببریم/ بازیکنانم را مجازات می کنم

همه کار کردیم تا پرسپولیس را ببریم/ بازیکنانم را مجازات می کنم