همسر دوم دردادگاه:شوهرم رابا اینکه20سال ازمن بزرگتراست دوست دارم،نگذارید من ونوزادم را رها کند

همسر دوم دردادگاه:شوهرم رابا اینکه20سال ازمن بزرگتراست دوست دارم،نگذارید من ونوزادم را رها کند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

زن 30 ساله وقتی تصمیم گرفت به عنوان همسر دوم یک مرد سرشناس به عقد او در آید تصور کرد این بار زندگی موفقی خواهد داشت.بنابراین خیلی محکم و قوی روبه روی خانواده اش ایستاد و با اصرار از آنها خواست با ازدواج او با مردی که 20 سال از خودش بزرگتر بود موافقت کنند.درحالی که خانواده اش می دانستند این مرد دارای همسر و دو دختر بزرگ است ولی به ناچار و به خاطراصرارهای دخترعاشق پیشه به این ازدواج رضایت دادند. – قاضی حسن عموزادی رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که به پرونده این زوج رسیدگی می کند درابتدای جلسه از زن می خواهد تا به تشریح جزئیات ماجرا بپردازد.این درحالی است که وکیل شوهرش نیزدرجلسه حاضراست …

همسر دوم دردادگاه:شوهرم رابا اینکه20سال ازمن بزرگتراست دوست دارم،نگذارید من ونوزادم را رها کند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

زن 30 ساله وقتی تصمیم گرفت به عنوان همسر دوم یک مرد سرشناس به عقد او در آید تصور کرد این بار زندگی موفقی خواهد داشت.بنابراین خیلی محکم و قوی روبه روی خانواده اش ایستاد و با اصرار از آنها خواست با ازدواج او با مردی که 20 سال از خودش بزرگتر بود موافقت کنند.درحالی که خانواده اش می دانستند این مرد دارای همسر و دو دختر بزرگ است ولی به ناچار و به خاطراصرارهای دخترعاشق پیشه به این ازدواج رضایت دادند. – قاضی حسن عموزادی رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که به پرونده این زوج رسیدگی می کند درابتدای جلسه از زن می خواهد تا به تشریح جزئیات ماجرا بپردازد.این درحالی است که وکیل شوهرش نیزدرجلسه حاضراست …

همسر دوم دردادگاه:شوهرم رابا اینکه20سال ازمن بزرگتراست دوست دارم،نگذارید من ونوزادم را رها کند

خرید vpn عالی

دانلود فیلم با لینک مستقیم