می‌دانستیم با اوت دستی گل می زنند/ بازیکنانم محو حریف شده بودند!

می‌دانستیم با اوت دستی گل می زنند/ بازیکنانم محو حریف شده بودند!

می‌دانستیم با اوت دستی گل می زنند/ بازیکنانم محو حریف شده بودند!

می‌دانستیم با اوت دستی گل می زنند/ بازیکنانم محو حریف شده بودند!