مسجل شدن مدال برنز شمشیرباز ایران در مسابقات جهانی ترکیه  

 مسجل شدن مدال برنز شمشیرباز ایران در مسابقات جهانی ترکیه  

 مسجل شدن مدال برنز شمشیرباز ایران در مسابقات جهانی ترکیه  

 مسجل شدن مدال برنز شمشیرباز ایران در مسابقات جهانی ترکیه