مرادی حامی اصلی خود را برکنار کرد/ داستان رستمی نباید آغاز می‌شد

مرادی حامی اصلی خود را برکنار کرد/ داستان رستمی نباید آغاز می‌شد

مرادی حامی اصلی خود را برکنار کرد/ داستان رستمی نباید آغاز می‌شد

مرادی حامی اصلی خود را برکنار کرد/ داستان رستمی نباید آغاز می‌شد

عکس های جدید