فینالیست‌های اوزان ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم مشخص شدند

فینالیست‌های اوزان ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم مشخص شدند

فینالیست‌های اوزان ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم مشخص شدند

فینالیست‌های اوزان ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم مشخص شدند

لوکس بلاگ