زیدان: هیچ بازیکنی در مادرید نمی‌تواند به افتخارات رونالدو دست یابد

زیدان: هیچ بازیکنی در مادرید نمی‌تواند به افتخارات رونالدو دست یابد

زیدان: هیچ بازیکنی در مادرید نمی‌تواند به افتخارات رونالدو دست یابد

زیدان: هیچ بازیکنی در مادرید نمی‌تواند به افتخارات رونالدو دست یابد