دیدار صبا و استقلال تاکتیکی خواهد بود/ داوری ما را اذیت می‌کند

دیدار صبا و استقلال تاکتیکی خواهد بود/ داوری ما را اذیت می‌کند

دیدار صبا و استقلال تاکتیکی خواهد بود/ داوری ما را اذیت می‌کند

دیدار صبا و استقلال تاکتیکی خواهد بود/ داوری ما را اذیت می‌کند