جشن قهرمانی رئال در خیابان های مادرید/ اتوبوسی به نام شادی

جشن قهرمانی رئال در خیابان های مادرید/ اتوبوسی به نام شادی

جشن قهرمانی رئال در خیابان های مادرید/ اتوبوسی به نام شادی

جشن قهرمانی رئال در خیابان های مادرید/ اتوبوسی به نام شادی

عکس