جایگاه ۱۹ و ۳۷ شمشیربازان ایران در مسابقات جایزه بزرگ مکزیک

جایگاه ۱۹ و ۳۷ شمشیربازان ایران در مسابقات جایزه بزرگ مکزیک

جایگاه ۱۹ و ۳۷ شمشیربازان ایران در مسابقات جایزه بزرگ مکزیک

جایگاه ۱۹ و ۳۷ شمشیربازان ایران در مسابقات جایزه بزرگ مکزیک