تیم بانوان ایران به مدال برنز رشته تفنگ بادی جوانان آسیا رسید

تیم بانوان ایران به مدال برنز رشته تفنگ بادی جوانان آسیا رسید

تیم بانوان ایران به مدال برنز رشته تفنگ بادی جوانان آسیا رسید

تیم بانوان ایران به مدال برنز رشته تفنگ بادی جوانان آسیا رسید