تقدیر سرداور گرندپری شطرنج بانوان جهان از سارا خادم الشریعه

تقدیر سرداور گرندپری شطرنج بانوان جهان از سارا خادم الشریعه

تقدیر سرداور گرندپری شطرنج بانوان جهان از سارا خادم الشریعه

تقدیر سرداور گرندپری شطرنج بانوان جهان از سارا خادم الشریعه