بدرقه کاروان المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور

بدرقه کاروان المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور

بدرقه کاروان المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور

بدرقه کاروان المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور

عکس