ایران با اسپانیا همگروه شد/ ۲۲ شهریور جدال با ماتادورها

ایران با اسپانیا همگروه شد/ ۲۲ شهریور جدال با ماتادورها

ایران با اسپانیا همگروه شد/ ۲۲ شهریور جدال با ماتادورها

ایران با اسپانیا همگروه شد/ ۲۲ شهریور جدال با ماتادورها

عکس