انتقال امتیاز تیم نفت به انزلی باطل شد/ مزایده جدید برگزار می‌شود

انتقال امتیاز تیم نفت به انزلی باطل شد/ مزایده جدید برگزار می‌شود

انتقال امتیاز تیم نفت به انزلی باطل شد/ مزایده جدید برگزار می‌شود

انتقال امتیاز تیم نفت به انزلی باطل شد/ مزایده جدید برگزار می‌شود

تکنولوژی جدید