امروز هم خوش شانس بودیم و هم بدشانس

امروز هم خوش شانس بودیم و هم بدشانس

امروز هم خوش شانس بودیم و هم بدشانس

امروز هم خوش شانس بودیم و هم بدشانس