اسکوچیچ:مثل مظلومی 12 امتیاز را می خواهم!/ چه کسی گفته برای استقلال خوزستان بازی می کنیم؟

اسکوچیچ:مثل مظلومی 12 امتیاز را می خواهم!/ چه کسی گفته برای استقلال خوزستان بازی می کنیم؟
ما فقط برای خودمان بازی می کنیم.آنچه برای ما اهمیت دارد این است که سه امتیاز را بگیرم.بازی با استقلال برای ما اهمیت زیادی دارد.فردا می خواهیم از فوتبال لذت بیشتری ببریم.»

اسکوچیچ:مثل مظلومی 12 امتیاز را می خواهم!/ چه کسی گفته برای استقلال خوزستان بازی می کنیم؟

ما فقط برای خودمان بازی می کنیم.آنچه برای ما اهمیت دارد این است که سه امتیاز را بگیرم.بازی با استقلال برای ما اهمیت زیادی دارد.فردا می خواهیم از فوتبال لذت بیشتری ببریم.»
اسکوچیچ:مثل مظلومی 12 امتیاز را می خواهم!/ چه کسی گفته برای استقلال خوزستان بازی می کنیم؟

دانلود فیلم جدید