اجازه نمی‌دهم برایم دست‌انداز درست کنند/بازیکنان درس بزرگی گرفتند

اجازه نمی‌دهم برایم دست‌انداز درست کنند/بازیکنان درس بزرگی گرفتند

اجازه نمی‌دهم برایم دست‌انداز درست کنند/بازیکنان درس بزرگی گرفتند

اجازه نمی‌دهم برایم دست‌انداز درست کنند/بازیکنان درس بزرگی گرفتند