آرای انضباطی بازی نفت – سپاهان اعلام شد/ محرومیت دایی و خلیل‌زاده

آرای انضباطی بازی نفت – سپاهان اعلام شد/ محرومیت دایی و خلیل‌زاده

آرای انضباطی بازی نفت – سپاهان اعلام شد/ محرومیت دایی و خلیل‌زاده

آرای انضباطی بازی نفت – سپاهان اعلام شد/ محرومیت دایی و خلیل‌زاده